Bài 10: MCSA 2012 – Deploy Software – Cách cài đặt phần mềm từ xa

Tự học MCSA

Viết script để chạy các đoạn code khi logon hoặc logoff mang lại nhiều lợi ích trong việc quản trị mạng. Tuy nhiên vẫn còn một tinh năng khá hay trong MCSA 2012 giúp việc cài đặt phần mềm trên máy client trở nên rất đơn giản và tiết kiệm thời gian. Đó chính là Deploy Software – Cách cài đặt phần mềm từ xa.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bài học này, hãy cùng Vũ i tờ’s Blog ôn lại các bài học trước để củng cố kiến thức nhé:

Bây giờ, bạn hãy cùng với Vũ i Tờ 's blog tìm hiểu nội dung trong bài viết nhé!

Triển khai Deploy software là gì?

 • Cài đặt phần mềm từ xa cho nhiều máy tính client
 • Microsoft chỉ hỗ trợ các phần mềm có phần mở rộng .msi, zap (lên mạng download phần mềm chuyển từ exe → msi)
 • Các cách triển khai
  • Assign → user
  • Assign → computer
  • Public → user

Deploy software – phương thức Asign: User

 • Khi user logon phần mềm sẽ tự cài 
 • Bước 1: share phần mềm cho everyone

Chú ý: khi deploy → properties → chọn advanced để khi apply sẽ có cửa sổ cho bạn chọn cài đặt khi logon.

Vũ i Tờ’s Blog

Cách gỡ phần mềm: 

 • Option 1: gỡ ngay lập tức
 • Option 2: Ai cài rồi để nguyên, chỉ có user mới đăng nhập là không cho cài
Cách cài đặt phần mềm từ xa
share thư mục cài đặt cho everyone full quyền
eSWHBfgp2 4eS4arw0Zu5ZcMjLUSRefMm8Clrvtnh8l1avOAJlWYrEYwvxBsyeKJpY67J7fiFLkq0 6z2nP8PtGrx12DiLJvbOQkvqqUq045ky s0yc3srqJa4bDQB0N8jBIGYC
test trên u1 thuộc OU HCM
Cách cài đặt phần mềm từ xa 1
UMnZHpS2 npaPkpkqFBgDwljd xiKaTcYtFufnCB1Ev0vcQ9RDv6 ejn0SL
Cách cài đặt phần mềm từ xa 2
share tiếp thư mục Cosmo2
RuaA9X3bxiDnTt KAz3JMh2BjVBvLYbVAnL EJr2tp NElb9dbXPAkqZqp7PGk9JkaVcAMnrr 6ZlK9yQrwjfDlhtubY7Or464EsaSMN3wngf2SvMqtLRLf9K419QqgIMlyZZITy
lh3GmmLOGcXdPna1ZXbtwsEa9y6k3j1VGxJKXi73TG8v2qKtX7Uq0jM26hGvY0cTvDcJRCJQX

Bắt đầu deploy software. Tất cả làm trong Group Policy nhé.

Cách cài đặt phần mềm từ xa 3
Cách cài đặt phần mềm từ xa 5

Lấy link thư mục cài đặt trước nhé.

HcOmBP5Gt7Ir9792RiAYSxbm4yz4rQNUqjNS8HVKbxK9 B tTfjCrJxGJ3eXO7DYutWPDcx
đường dẫn nơi chứa thư mục cài đặt
Rt0o ezz31d5um
FwdHbVuYx5lizEqWmv0 D7uT2lSPaYxLNdt9hlk5d vg0ll574dKNGQ6ZxS1sdqxyvsorHRm7zRovsNn I9iUTtl0fFyIcELmInarWD8mMhpYsKmwJ0fp3dXAiZnLP531BJtgf9
eFGS5EoR1nDGg fmdbHzWsNCCyUy7POIOE K1LyMggIvJYE VlMt9ieO9xKeeQpGse
cọn Advance để cho phép user lựa chọn cài hay không

Quay trở lại Group Policy

6ROyZaGzb amIyxxBbAPRIwEG7rI kbhke2v7k luewi8Dgg77IE 2ABrQOsSZDVDedPSfMi9s9vi RY57k lEzB2KP69i4ar9MMU82VFD vFzkgv08GcOgw9aFYLogt6UavG

Trỏ tới đường dẫn thư mục cài đặt

3JTtIH8fM7bu1Vjsx9cMUJ8iGDq0g4M9EdGsD nwUDL1Ab9lOL4QrLWD0vgONgm nMScS5D0eiKA27n4MlCdfwKX5V09RSU6 YHTZ5qo1tbNNUmDXTdp1zgQmk1qKsbyu96rocO
NmDF Qb1vbdp PwgTX8kRDfN4Q5s gdYbA0JngutpqVH 7eTyqls8AxrZFd A NmMTYk6GEMFzvKMLWlPQIjUcgO7aNrrhqG9q7ThWkMto 0EEhujaGLnUlKKKHmNIeLVmpw2j6s
tV bnDw6baWTA0kisYk1BKTO7E 7z12sn2qlIvrEvtLvGsLLAa 9lj0yhwZ7PGg75CCnAQ8XwTRflXJu3fEy8wTbrJYQhfiZmLVr3Wh4XTN3J69MzDJemSlbmXXTpI21loACKvFz
chọn Assgined
k V2p0ubATCjRrHr1wGyo9sZJJQBFpZjqQI wdCCZfms VblmqCxvcChXWBN8ItIe PH3AU8tSiJiOaZoz8vyQsNvuarzcqCB oh
chọn install this application at logon
4cQCOsZ3nOovsDv6ILNQC7qYo4OppHViv 83 LTnGriVaEfaPurV5MpofMSyuwBkyorrip235EgOnvHU68oFNChDOYaSFiEEsGoygFiVPD0FMozpEWsamcnDzaf85AmDFtF2Wg6

Cấu hình policy xong nhớ chạy lệnh GPupdate /force trong command line để apply policy mới hoặc khởi động lại máy server (hạn chế)

Bật máy client, đăng nhập bằng u1 để test phần mềm mới đã được tự động cài đặt.

fbJS4NTe2qUFpOl2lIH2H4iyfs4FU o RfIrIxT GWOtH8DARX5 qekQe9zpkoXwYlyecEJ1Krx u1Q3zs5RpQSskMP

Cách gõ phần mềm đã cài đặt bằng Deploy Software

Cách cài đặt phần mềm từ xa 6
dNhTv71LJd7jV7t2uPOq9ztR28oRZV7JOWf3RlFXId5oISPPEoqv0yisp00F7S3pmQfiYIhJyvZfIo3kVWuuWifC7qzR6 YPJIzrDIaV9HHhoF57z k4EkjFzj7FC0CMNiLXCZfA

Lựa chọn cách thức xóa phần mềm cài đặt bằng Deploy Software

F1I6UdObkSy2IoTH4OP5GTejuuwhigH8soTyfHsU1vFUCz2gLOEs53zK 9cwDkmIQq82zns6UOMYBn6bGqjhK3iTcDNNkO10jiNlCUXyeNGpO Y1Z4rGQPN eJQ5OAVizhhdCPLF
d4BDECnNknfveSoVMCJ1O97Tf3WL2 UxJvTuYzDBE2MxrhGpIQNCGUNsZrgVv0RDX3G6M1FR7w8t8Qm4E5h6 KgSlpII0klGKWA6QPtUyVQKmFpH28U WrkyVx9D2 oRFVnyhQAW
Sgn3Uy Fn6ZtWamz19EYInMaAB3Hlp 7c D Qykp Sf6rhLd3N6nM79MloU YH JIAYw9kyTxnVQSn2kOgh1XnynvLITwATJajZ1ErJm MhsEtPzj wLGzbxXmoMUimme0 P 2 i

Deploy Software – phương thức Public: user

Đây là cách deploy software trong đó phần mềm có sẵn trên PC của client nhưng chưa cài. User phải tự cài (ai có nhu cầu người đó cài, ai không có nhu cầu thì không cài)

Vũ i Tờ’s Blog

Tạo một user u3 trong OU DN để test

Ykry7fZISQEKmZ4amUGDJRsIeayD1DSM7FVTyN99UGi1k4q8 hNl55aMw4ZuKh0sJ94lc BEVBlRcmTDtOs7ugdIECG5U8cUnc5CAmNmzCbO95ifDbnCP2INGhLNep1PO2e10SpW
uz6XVEU0htI9eoweKIH48m4qma4CYeI3RHFaw0mZdzJ3f7qkxM 5Iy1UT8clxpwk0qEfcdzd96erEZiFRwyDLvJNJPZdLnCIgE9 LE7qUDrQHAPBHAeS5LPAqp7XBVLfwUrRXktZ
QlxRDhY4KPDuao1bCTn22GvwL VmFG5CHRmosRWTsUNIZnEbAoosEVMGPXOSL2UT1Yuw97oR6uYYphx
mGMS23DAzcgXTVoLdKrBNp p2brE07tBRGjTUD58Yn9i AAcQjD ZCO JRnvIOVt mOJB89APhyRzARkmNAfD Bi BRvAeujjJG CF 0olF7hHuII1fshbfoIT6CUHK9mG1gB7zd
2FMeUtVp4et0LIINlyrp8NE lYJvbZ1OvkDNJ4SkinjJeWMFhIXVNVpaN B8O65VJ5c15sSg3JD2ciZ62
scvI7TE4HHXP0mT6rUK0gtyhHEQN7USWe2gM SDNh3M aj65z8Fg5VM25s gb3lg gMdauUtb1TuPWyyRlmBrQDMVG2nLVC lzDPqXCV88Q8F3qCEfE1 iQ lCjpDUCRih4VJf
0CzcdCKS FPdlTrhz4clJhxtkqiR5qmcM deEVSqHvZK9Pruggsa93SKtqDpylvrV
hCxkg kO42Euzgf71EcoKV Z2oFdPCP5 5LNMTyb2DVNhFH23okSB93QaoRPlDUP5zuY oqABAo
1j5R2lvr9Oeh9xHePSUekKbmgH7oZxVD o BoiLuMEjSfMNUfG5hQgcz3F aGew 1 RJwE8VVqh79fzpU8GRmYrvHAP6TeqFPPfuPGUD8fG6JKOLTtHIi4Z1BWxkkj3xE EOpc1H
8lxMhig9aFilaPkZq NPOqX9xuFI6NE5nms2ksa7hqZM3UQQSaj4o7dgzCnJWT7H4duNy8CCivBTJukgQUxgdWxXj t7yQFjweWPmAdFo9PcyvVAYqs9 sW8sI2ORbFWZIt4qlWk
18TvB Zt5EdQeu1P4u6 7f53G1tv0d0Y4qfpeAHBmt9LvTp5WbRUTgBLZF3XuPE2HfUa8UoVIMObzy5F TMRWrwM DEPa2Swor9fH 8mOPxG
DMTzNV p4S0imLttrSA9hbCeiqQzPNUrzP1nTex9pC7aMGrjZx2diWPv8s7VJzBlE723sU7gkw 05YJK2go U0EOXCniMfauTSYTqZWZ0XccibK

Chú ý, phần mềm sẽ không tự cài, mà nó sẽ có sẵn trong install program trong controll panel để cho user lựa chọn khi cài đặt

Vũ i Tờ’s blog
cRtnBCn3iSugKnW7P 15NiRR9ILNcRwoN Dip8zbvZxpT1Azj7GszJdPWWOZCmmvpDMmZp kOS6P8jDn JmduHWtIo2QfAZMZbt6dl01haoYNOsMydbVsJLpgQ b8M5 z4D9JtwS

Deploy Software – Phương thức Assign: computer

Chú ý: muốn áp đặt policy cho computer thì tại nơi áp đặt policy phải có computer → khởi động máy ảo, (client) để apply policy cho computer

Vũ i Tờ’s Blog

Di chuyển computer qua ou PY để test cách deploy software theo kiểu phân cho computer

Deploy Software - Assign → computer
MZPyk zhP FoCSVjaZG2ErrNHCWALHkHoh8ie Zy7BmvgxO2YkN
5mZk u259ZsXy8i JJwQsPRTgF mAGSvMrcgwtMHiC2GEgfKjCNB4qa6xv24UhgVS6lCs3UZjQQlgMbD2u4iEIJ
Deploy Software - Assign → computer
z b5fnsEgTFhY9qNa5T1woAr1sS4cibvj O4hDFrBqa8qA 2hsZ2XvnrcGIRWKFCWt09K KYAxYsJg sZEi9WOKMdxxVc4OOgTN9z4yFuZpP4kDzBAMz38RAWd1GCwhm4aQH9 Fe
6ip7Gs9rE2WInqcWhUEjcNNYON4b2ljhE0FKrvRUfVsr9RcHskcXbdkjXrBZpq7h 0GAmgY6wC RVhYaqPbjVmanzXQaPzzO G kwBT9cgw7p7rf0 CYlsOLn3Gr5 mKKky7 zr8
2aL eD05m8LjoH59rkckQKqAJ8HpGIwmUVxB6VI2iSHWLPiYgq8l7ACoiwbm2laAynX45VJcSKj5I6XWFhuOzTBieVxKSvtEj0ittC07pOx4 MSX65g2sR3VtL35JmTetUcPonJi
7JScSjwA646YakZlS2Tlp7Lhx8wUnxr0q0 UOMBkQnahNTVwzXsmdxoqxtXOm1vPPek1tM1jkRL502qyWle043KVpJq01 rw6H5Iv0wPZmfWc09p MdK6ICSGc9CJScFSViSsoC

Khi bạn mở computer lên, tự động nó sẽ được cài đặt phần mềm.

Deploy Software - Assign → computer
SaxxynQ1GVz9SXsg 3RppPWsk9vScsICwr8IfM4P8dkpNavBaRuQDDMrUWwfZ5vvcCWDxE9uvBnF4ETqiSM8

Ok, như vậy là bài viết MCSA 2012 – Deploy Software – Cách cài đặt phần mềm từ xa. đã xong rồi. Hy vọng các bạn đã biết cách triển khai cài đặt phần mềm hàng loạt trong hệ thống máy chủ window server 2012. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau nhé.

LỜI KẾT

[Học vui mỗi ngày – Chuyên mục học MCSA online] là tổng hợp những kiến thức hay từ khóa học MCSA 2012. Đây là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server.. Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến đóng ghóp cho bài viết đừng ngại đặt câu hỏi cho Vũ i Tờ ‘s Blog bằng cách để lại comment bên dưới nha. Cám ơn các bạn rất nhiều !!!

Bài cùng chuyên mục:

Quảng cáo đặt ở đây
Tôi là vũ i tờ 96 Articles
Phần lớn kiến thức mà tôi có được đều đến từ Internet. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ nếu chúng ta biết khai thác. "Vũ i Tờ 's blog" đơn giản chỉ là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, con người và cuộc sống.

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*