Bài 12: MCSA 2012 – Distributed File System – Hệ thống cân bằng tải

Tự học MCSA

Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Distributed File System – Hệ thống cân bằng tải. Ứng dụng của nó trong quản trị hệ thống thì rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là để backup data và tăng tốc độ truy cập đối với các ổ đĩa mạng.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu bài học này, hãy cùng Vũ i tờ’s Blog ôn lại các bài học trước để củng cố kiến thức nhé:

Bây giờ, bạn hãy cùng với Vũ i Tờ 's blog tìm hiểu nội dung trong bài viết nhé!

Giới thiệu Distributed File System

 • DFS: cân bằng tải cho file server, đồng bộ thông tin giữa các file server
 • Mô hình:
  • File server 1 → thư mục a
  • File server 2 → thư mục b
  • Cả 2 cùng share trên mạng với 1 tên duy nhất: \\dom9.local\data
 • Điều kiện dùng DFS
  • User không cần xác định IP của file server
  • Tất cả các server tham gia vào DFS phải là thành viên của domain và phải được cài DFS

Cài và cấu hình DFS

Bước 1 – Cài đặt

 • các máy DFS phải logon bằng domain admin
  • Server manager → add role → server role → file and storage service → file and iscsi → cài 2 dịch vụ:
   • DFS names space
   • DFS replicate

Hình ảnh thực tế trên máy ảo

URXf2bEHCJnMgWrxGMIW71ErTCf2K6BsULFfuskQ1EcVzCVkZfKriPGjWcOHlIPrRca LO3jkwTjI gOYvqg55IoPYDghCm3vUr9jLHJYoJGPjE6 St74sD193PVOjp9fTzpPWre
b9 HXt846V0cjW 2dAUrGZF4166a8RosiyT2sxtD3ieyE GKzvh9svqHkqnCk9deA 2v1eHUl5qsaFvpKlFqmI0I2aQdrRkgk5yEBfyTz7AmfoX5KATpiimi1
rJInOF7Na5Y2sZMsAfXJrq94F5jNBjYa7HsCFRYtOu0 k8QTp8HnNFsczXPZQ dpd1 hCz5224Mi841VEKOONtR2x Yl 6H1W4mkobObrYjW95VRflt4sj5RC1Rzj8GpYZ 3O pV
JIVRHzznlyFmmLfJBqYRTxeQEjv9Am9v3bscPbUsNnNL3SI1cMg5bG7Ot UmJYNz7NKW7kmGm47PQ ydl492wr7x8ZKsLPDUPNbm5omW8Tjw4tqjn8wug1r LMY9HBcRLzYPPFPz

Sau khi cài xong dịch vụ thì tiến hành cấu hình

TjMEANJzRrrsGpU6uruAqRdFIDE kOQewTqYGruvfWKjBCFLlTdoPGS2DEKwHv4OWEzV01RD s5LMYDhXQG3pOvOshdIVMGgjQvuLGM4uc5TzBP3QGodiXp9OTMNdklPiMplAPHB
uzoWi5YhdzlE0Jl x6z5kutCXLqQujsPgVZ5qsvMCI6XIy rW bD Va0pBHqVXGqIKUfAe2qZo nLNQhpcS EqM0zoVnwPpqOiKkOEMHMEAnNQIg1FbKogPDoIOiOlnuPinTogJl
qa9YcuJhiA0zQmyth97S8Xh JAXMaJniQPA0kqmmJNKAWDFVRfvjmpCj6lb8QA1TLjhR8xg eFUDTWo3f3903Kr9 rm 5LVZrNUZjdOKrHieKgOGtG2yq7BcYY k 6locGV16 FX
FXqnBL23fHRnuI so6HYOnt2PpuARD9L8RWY94ZKXfhWwqnhzJowLDpZwU7Me0042ts 3RO ZSRsn Nj4lxds BLm7BDHLpdyCb807WSlFR2ypOGQ2A5Akq
yXHwQtod9tCfrgZCjk8T w2GHkUdYgpFOsji41LzCO9umcwz2FOTNTKlj 0abi5WcDPZ vf7Mv F4IbOqsotYDnSOTk6yFcfwXg8duR799qd9b
VX9dIqwhotrcEhsoZrYoGhz69dM 4y82NB92OMDMwlAe
GxfsC08nJjhueY0GzO0StguzvDt4MtC71rsMop0p0ZOBvtsCb r6vtR4f94 zMrefzfTSWfcdVWHWugZM8m1IWg4DV
QvFoRJpWklDe rov3Dkw hCXGrWzv4NobMUcw0BwGCPfddzs1KggyfLv4mmLgYF rXI2Bwq a002axaGMr6ySEpq6fXofdotcHMdiQ cPZaj8NOk2IxLesUo674
mLm99V8QLkJAUxbWvgxZBWNY5sAmgsF xl2dd1e9hHwlfDfxOLCPXGvXv3MT3Gs8uKqPy1mZ6UojeEYaNn62Mm 9G6ugOPNlDOQzBipQkG8jD8IqMDwNvjzRV6WFGZqSvEvEzZzf

Tạo thư mục chia sẻ trên máy chủ file

toUfbKYAbErWWREgZWePyKG6HkEQWddYdXx9KXHm2 EUGLvpTzerzndHQ0 luQ0r

Bước 2 – cấu hình DFS

 • Tạo namespace và khai báo các file server tham gia vào DFS
  • Permission → user custom permission
  • Sau khi đã tạo namespace rồi, muốn add bao nhiêu con server vào cũng được
k9dzxVaEjcZcPs5QhQ OIIPVTMlui8PKQjjlN7J9PV 61hzQVQiPM438wzsLsdV3poIjNWAMfUFzcsyX0R61tevF9BddF5mTjSGY7umT7yPXbaT78gJb8s9v8bjIyj0DL B6GaFL
VqUfFwFs4R5QzT38PtYGQZqN krv4Kt QcakjrIwkCXIMCgFsSUp84CSHRl3ewpb8Z1vVu43hFlF97pitNeBGG2zkqEjEjYZueRVgUbfrpJ9aaturqJqYztFn4lwOhVwpYvhN3E
rpu9A8PaMCzVppGQgaOntyb2 mbNaFE UYU7AMm4pOvjooUoThbFoEDhOKq9EAhixMDNOt2CeG3c l2X4AZ3EFN8ihn7euYJ9jkm3k6Hg
R4pS24r44fPL9mY73XHD8Fm3jhCuQOE2NgzKPClBkYwIVJoeqiUo5CSt2a
80OS9WbswAeUbl3uobuXCuL1tQsqlMR1CsO qTcfpu2jjWfPhN7ShErOUvkXGQaC1u7874erI2kbI7S1CAsrXqeCEC6rTuAr6Gp2TZiuTavbuE dry4teFR695J4idrRSa90WG3V
ALul1ZiTN0G3aD77cCakMJit0ghAaAdJZADVG0WYCEuQ7tNXv2JQcRR80bMk70DvpBgbyPKw7nen1MohvbAm 5YxqAlz6wavRB4wqgndoeVD7H7tbvVNwP 2fKYU TnMc5KV94T
EDldpQj2lcfdT5 CnD2cNloUV8Es8w8 h7ia2GBqkjw vLzt F0M6TjpDp2UXIhTNNL0KVKHDqqW0Fop5L9caOGwB0a3wThjck0D6WiS6BciICjC3u32SPIvLregkYvBH7sY m7F
6b972xVGl4JloDxwAiPT06NWWxQHDT1Xvfa1tJN25ble8seD fTC2 5D0O5KSfJ1PV84mIYwvts HFPmkiKEiV1pIdiz1XSJXxwowP1vO4tKwBCNK zJ AUg9wZy8rjApV5n B7A
R05DWjtgGxX4qvvGzy4oAKA9T4Q0Xb bFZtg5CGKrX5uDncAJXi OZ7Jt7i85Tmy7QWGM bM27 a229zCrNRPMmju6XOw0BLLHtJTfNIQovHHoI3dJ7j0 W5jIz7kYK3OQW610Zi
4DSmnGFHBwYYD9A6TuLUkNR 0FOeldlL6G2P8g1ofeLGpaolPJCn2kGVoFyWOuDANI6 dt59QpattHfnd8W1uC4W SVHC1IAj7aP3zfNLFrACojPg21VEOOnYIyBL1lNfbBMwdo8
4HOJkiv4KgSwSXm1BTSpx0H8j1nN QH6o Dl 8E6d 9ofug5UkR9RW1tP0uYmAWHKEyuhPqjrM8UamSydTuO Bt9ukC4shwgTQL7
SpFnEireAWbeaJolo9bvGpVugQoQ
NwN pPs5RboeZcq7jEJgOzh kKi aDt4wsFv1YLSNZ9HSon4TNOyGfw39SM gdV9gzgHlFun6iN3Y756YYfh2d6TB1loG66KRpeZRQRILGUNgpB0L
BpO F NBX5n6pyuJiU36wG8vk2WQiVhnKjzQcc8vknYU4H07CWR0oK4UTaWbgz00ZYrmXm9cdFbtP4QOgYrHGvXn4tnm4KEWHVqd cP6RJkQJdGqfSMlCnmLAJ8d7We 8pGlr5TE

Sau khi đã tạo namespace rồi. Bắt đầu add server file vào nhé.

zFTzkAm1Ypjy4a8eroVfrAYVUScCG2pGn1crOxFG8XaeU4 6hPSaZZ l3ruRKtfYxpwSQczZ1eQfGxfImTQ NAAimGwnXSNyOjWICn9LqNihjR00c3C6vRB1DwVGHwZaIzwMX Q0
jCv0rtcAlJRozZr qeUSmEhAKN S zVszvQFe43zdA3FwCLEGrBbSbYLgu7 LLkesVcxRvQKyPIhbrIx3etOFRP dk sNPB3IlOUFFV4PQsAI W7E8GsK3uDdAaq2Eh2AJP12e k
s5O 2T1MF1J6DZ90kS0guFQssW6EMDe2dg0P6Ua6zP3sQPqGqQ1G5j57IjNE2sN8gaAbhmqTEL5NSSgvFMIdnTnpi2SY9IuLqeuNqL9luV6rKAnF6ja52h ByxVWbzk
W3yceKcQVS90bO7SUbOejML1Pb294vak s6wDg RaHb88PhSsLVDmvBXwlYrsILSnpD5G7CfTARHPzoAnTNPrpPnk8kF2hNUjyqvSS5i3MmlK421qKwEtLR3XQKSFoTh4 KEdpjc
LL Ohu f9RP2uPUz12cz54dWA WqKN0MAAdnELWi39Y60 tuz04M1r8wLHUjFyjBzID
HNmduPSL71EcSwyyCI2ip87BK65lCVF e8tDeeziCa8jlZmeejNFfHrD
SvCFHE6n59kqqThWGZ1geYy kh78PyeBF4wuWi3MvDnAkZCVIjaAa5R0VPP24knWZ9Okn6e

Bước 3 – đồng bộ giữa các file server

 • Multipurposes: 1 con có giữ liệu → đồng bộ tất cả → chọn full mesh
 • Replication group: 1 con đồng bộ xuống và không có chiều ngược lại
W H7oNjy ovvmuDv GUT4q11n9tbg1odPQmHd4BwL7rQtXGIkGRlPj2ozYDmYcRzVA3DzbZf2MlWTKSkDra5vuDHGezI RSnjoa4JZL9CYcZM kD Yfkd P4B 90NLh11snzb5O
t P1qHcZgAk9JcFL17LHlyxw3fU8fkWYZrIGwUfdGliUvoB7Vu0LALl ga9SOwJA6U wRWk3IkvIpPX3oqszvw RQ4vNZnbLlf3NBsNUlbL0rfj8XUWvWJjclnnDyqOp8 bYrf9a
kbtTKrtRNMO JzAUa91pf3boBXyN08hUjeD5uHpQe5mTL4yccJwpr9XtDgeBU9FuvVXQH r0EgujRnxEeRId7L2 m ZIw83SgSrTUacLQbFFk 4ebQhA3Srz1 JsA3Uzu91HAA8
wwTTdxII5DQp5ROHnWZt8LUHR7D6YjxKa 7zFWvQeK6VrqHZ3Cl8WhKm4f4B24wvnL5AugHaDrnsTidj7Bu7axuHiyMlTrgFP vfclskSGD tuqdZMtZdD5 1iw84YZe AFT92WI
aAsD8 ZbGajTU5opp5VR7fQm 0IcUMGSTtTHVMEVJ7MRuDWuCq9lzc
YBqaWkGOMyCZV6f1xFUi51EvKS NfKtakManymI pClTnfJVL6P5Lk5NfrNP0T2Lm3b icu1KTfuOPJQlzvLQXacKWWaM2g1BQ7Xzony54K8QINBCFMsy6mjlFfZAPElG97cRlm1
Zvp7BPZ RfBNRFfcuJxZnXiyah4Dp9qCxNjVpimLjf9aIwea6TnTxVj80wZH0DyZdQlBMYgbAFQf1KCxazXogTCQLpevGnu5VNmmMUlh9N0 bT6hZMfuXEBpj3y1vMvkBZeyIKBI
CjRcoWXizFQZJj4e41FAW74izDXa9zvjS4UkCLehhMl 0aOHE0oCPDmT0rZiwzlF5f3wY1gISrNEigKgSTZm5qFZhjchHncTn6IjoeMYc
dKwyyqLhwrxk9JV8s87Hr5QjqxYinceKKgWFukVKlnWmUk08id3rjnaGUG0LtNOBo7GoXkVeMZ8F m1NUWq3voj
c0BQeye187IvaL ggDQ1 231eh7TGc5wVbzcZrnEicxBp6DJW6lm6a0WDrSIb
wUB 6GpaVj ZzIfDMpbr3EgdZc pIgaJLLFCvnArf PWzNBKy4eNuUinYFCYY1XW8LzzFEMEWAGeX7MT3SxcK54Tf7ZzqSmVIw Pm6O CnyiDMqQnIVZzNccAc0IEHi29O8PY84I
w7wHB5qB i gOJrSVmmxlRgEU2bsXMP0cOgmWi37uXKUWoReXe GJ5RMqlYYVCy0s97t1G4v5 XoRCsDkSthe7vk8xPhDYdg kmWgQbvqIQjcj6WTCRP96gxOT OPzs7SNGgdKMl
SaWpDdMr0EbJYRSvcV3WrYIm8hH F xp1LO5hPmGHZAmB8oPAQ 2FwgKIZXKvzWJkbFPdr KHgE7cW
ErptEcZOsFhO8KGElJAoPVSa3IkbMLBAWWfSi1j9QuZ7maF Ib7qBK4k8clt7vHIJG7M9XhS TOHlTQWVkNHlLIoVbPBmL5ItKZq
2zvq6i LqqLlFSFADPy RmxoUW9ZNBUAHyU05FMLTVlm g1cA4JO ndD3wBPsPvy7pECgyKWAF5aQn4JLSBJazkbcvUB0Z3XW8vvVFqvB6HCYOwnw leoq4ufCYydSvUnCaqyFSi
p2A q98tr73rtDuyXJ9Gjhr4sI4sRkzSQloItdozNb1SluxPji8bnRNkJVR fOA0Nqj8d38QMHoMTkyWSwSUtTunSP2 EkId

Sau khi cấu hình, cần start các dịch vụ để quá trình replicate bắt đầu

PQ9MFeQ0OPgzOpbA bWvUu0vBFZOLT6WWjUDadHNCd vAXp5vJ7OoyODv3QeyjrTfOKB1wya4IA73DSkWW YkyddlW1Ph1ptM2NlpIcgWFvEKAhtDvRuVi LNDnsnKlfnS60FvlA
0dLkkhCsA4zG7 zbjZn1STBaukZhWM2NVi1d2FVsATQbmbBhBNEuJl6H3Si22AN1DAMQW0XFAbhb2kanoxPVeRGFnBx2s a1L1VWHDtlvz6He2WlEbcjX AN WqjFq0bzng3cKNi

Ok, xong rồi thì tiến hành test thôi.

Cddqc902hzi5IUesm9zVm8awXq5e 2OUB Zg0Npbq0 lsDy8p FFYL

Tạo thử các thư mục và file trong thư mục chia sẻ. Đối với người dùng cuối thì họ sẽ không biết là file và thư mục của họ được lưu ở đâu (mà họ cũng chẳng quan tâm làm gì đâu)

9Tx9e6hip5rqrlLk2CslA2xNnqbODo7yTxON ENd8V1is08I4IKpV7LU1DTdRDVfaw78cPoD5HZeViceWcJJ6ASlEFuj d5TyrStIvrKSnsxtJxOgjR I Epy yw 5ZfM9X L V
aCmeIwQD8pb7fIRIEJ0OQ BYfzbG3e5Ajs
LlFSVXy7Y8SgPgWgbzP5LKtlJZZCx9dNlci4qmXwqiRG NIFW5l032supF8pTDF8axstcs0oqtV2W5ILzrueDJ1cefoCnAHzkeko4ejpcMr cv qB48qTJuP9gsQflK5ZoEdgfQh
IQPCX 9bsNRMNmSRG4Z4W7ng0tTofpzplnnQxdR3E5O1zsnETT4hxDnU5aLK5B0nCWpQx9EAX EGBRA31ITXDuwl2k7pU2ve4 RTK8utNVlV

Kết thúc bài học “MCSA 2012 – Distributed File System – Hệ thống cân bằng tải”. Hy vọng bạn có thể lên kế hoạch backup và chia sẻ thư mục cho các user trong hệ thống của bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau nhé.

LỜI KẾT

[Học vui mỗi ngày – Chuyên mục học MCSA online] là tổng hợp những kiến thức hay từ khóa học MCSA 2012. Đây là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server.. Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến đóng ghóp cho bài viết đừng ngại đặt câu hỏi cho Vũ i Tờ ‘s Blog bằng cách để lại comment bên dưới nha. Cám ơn các bạn rất nhiều !!!

Bài cùng chuyên mục:

Quảng cáo đặt ở đây
Tôi là vũ i tờ 84 Articles
Phần lớn kiến thức mà tôi có được đều đến từ Internet. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ nếu chúng ta biết khai thác. "Vũ i Tờ 's blog" đơn giản chỉ là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, con người và cuộc sống.

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*