Bài 08: MCSA 2012 – quản trị tài nguyên mạng – Home Folder, User Profile, Script

Tự học MCSA

Ở bài học quản trị tài nguyên mạng MCSA 2012 bạn sẽ được làm quen với home folder (thư mục dùng chung), user profile (màn hình desktop mặc định) và script (các đoạn lệnh tự động chạy khi logon vào window)

Trước khi bắt đầu bài học này, Hãy cùng Vũ i tờ’s Blog ôn lại các bài học trước để củng cố kiến thức nhé:

Bây giờ, bạn hãy cùng với Vũ i Tờ 's blog tìm hiểu nội dung trong bài viết nhé!

I. Quản trị tài nguyên mạng – Home folder

Định nghĩa

 • Ánh xạ 1 folder mạng thành 1 ổ đĩa tương ứng với từng user
 • (Bạn phải tạo thư mục home trên máy chủ (cụ thể là nơi lưu file) trước nhé)
 • Start run → dsa.msc → property user → profile → Home folder → nhập: \\192.168.14.9\home\%username%
  • Thư mục home: 
   • Share: everyone \ full
   • Permission: user \ full
 • Disk quota: Hạn chế dung lượng đĩa cho user
  • Stick “enable quota management”: chỉ cảnh báo, ghi log nhưng vẫn vượt quá được
  • Stick “deny disk space to user exceeding quotation”: không cho phép ghi quá quota
 • Quota entries: hạn chế dung lượng chỉ định cho user cụ thể

Hình ảnh minh họa thực tế

quản trị tài nguyên mạng tạo user
tạo 2 user u1, u2 để test
EHTJUfVtpHkrVF6n 4sEj0ji43Bo7YuRBPuBsUhD9DtnFWscNYeywJA8bWRA4fv5pD5rSKEoaLPtmk67Rv907ZFy Pie0mQ0Rt0dBfvv6foL2YfTS2NgZe68y3d2TK5sImU8EG80
I9paTQFDhZrU0My3Ux0XyPd7tQg198N8uiWMBUugeT2PiW5eV9Ld0PjQVTekRtgvC nL9noIIR U21xV0rGAH4

Vào property của user, mở tab profile, mục Home folder:

quản trị tài nguyên mạng - home folder 1
FjamG5wdasMGZ4LzeWn vVUn3MTvfMNOo2N7ETedtSPa2B8DNa NJ0Vor Le7BjFFzrQ8ZATm tdHbruBxmanewJUYL4k38K1tmILe Mq2ykGaUMletFtMwq 6VglmeBUh5sgHuq
eT1q4otTFjEz46R6sU5iGHP8O9BMCHrgDJ3WxXGNErM36gviH5ZnPMsU vWV7RBPn576AJELGwWluBBGWTiCMZoKGGhAwGM 9bb5v2mdgNPaxW tngii 38sIwDOjO0ebLk9I TC
sDjkfNLMdmVS4qD8g MXO
quản trị tài nguyên mạng - home folder 2
WVb0n3E9pGOzfs4o9fvG5P6BmVuQCSsN2YJj0rhHe

Test thử, nhớ mở enable policy “allow logon locally” nhé

Ou82lJF2FSJAt6lo03mVi8hnc2BKQ2ebJyvcJO r63E9dmn1gwabUupW1DWKMAgnhfzej qREGCcQ80Rpz4HD0OBHOwc MKBaKO3OepVZIJI8VdSL3 yK28NQ4rgeNP3iNT8GvSX
quản trị tài nguyên mạng - home folder 3

Ngay khi bạn đăng nhập thành công, thư mục home folder đã có sẵn trong my computer rồi nhé.

Chú ý đường dẫn của nó là một ổ đĩa lưu trữ trên mạng, không phải ổ đĩa local

DCLwOQaA06BqzplOozWrmayZpsa77SIGPakFNYDq4vfBXXTIpl zVrw5XSD3HIQ5iYryjdHmiM6MWidFGJB85KPuJmPFp3Gigaf QDIxUEs6XMw fXAglsul5r wVjJ Bm91NizA
RJRL9XfUoKFBlI2tiJt15J Vyw4UiWW11Cn c7TZR7 pe8qDZ56nbagMdOzI6MJ6iSWtScdM7IEhjXaOs

Kiểm tra trên U2 cũng thế nhé.

emSe9fwlTsPPloUZLU1Gj0HsIonaI0dQiRDAsB0n0KynrfOAS1IOCmgkz rGt0qLzXZP
uEhNRITEOS8n7nmk4ERlxh1TBvqqKY2o v80 qzMaW5WqEvco4Vf16R0diTy0VxR35GEGRa5RCdcN7MiiD3sTcQl7oD01aRSFs8nH9y3KvedFCprG3rhAI0ViMjCy9xKAa XWnt

Giới hạn dung lượng thư mục Home Folder

Mở property ổ đĩa nơi đặt Home Folder (máy chủ)

jV1Ag dh7aO17HFo59JSkCa4DDAc98sVDZ1dlS700ZLwX5AoTPpJSmU65Cau 3ZSkC2in Q8KjMjtwhSqUSp1t9O2LpD 4LPIloeZp5NlHX0e160G9V5kPiDw XqcJi2AaU3SHXf
quản trị tài nguyên mạng - giới hạn dung lượng home folder

Set giới hạn sử dụng tối đa cho 1 home folder là 5GB và sẽ cảnh báo ở mức 4GB

hf EwEIYJFnZQPjs8aFfKVShluZNvZAB6mbXXqkyHL1aR5 MBPr5qb82X7DFWi39jAv4pDsJDimXA1venF6b7Q6QBL4BP6CHg7 EtHgjMaj kLRbnZMx 6oNNWt SUIC1Y65maST
oHPdSxhfj Ub1z7lQouMXOWv8KdNPA J arbXGfizUUl7zzU1zH4lRQQ2klOiSNHOsDeV qXEfcdmgfGb8lDIquKb5ymGv9UOZ 3ga8FRQ2adXiEmsEbl9pJ FqgOY31eKksCe53

Logon để kiểm tra thư mục home folder trên client đã được apply mức quota mới

Cấu hình định mức Quota ổ đĩa home folder cho từng user khác nhau

quản trị tài nguyên mạng - quota home folder 1
1uxQC6oAXKjM48ZysS6PbZtedbfioMlTTbwzNuVcbctB7lNwUgAsVSCj5vTsq4KR v8rMpM29QDMFJp
zbwWWVNjZZh 9TaitPir tYzCIEFpincToMzuZr6xl5OyjC zASNfRZ8E3G K6MBAm4T8yCc9TIVUT81xyHYqSV5etnGT8P81uWJLr9TKFOkIN7k5vxWV9R 0v 4e4gM H8v91MG
BVVDh 7jPtY2J7eIQn0DnU1H W7FyXzCw8FYRjVQ878ptAModd4 HeR 0uOWvVKD5thtCaN3V5wSRoJ0 Hid4CEcmdY1QYeqF
D43QKZEdnbfdAgsuS5qmdsbDHbNt17 s1eZrJ fH7S9jfNZpFy1ici3KsvU3d3GSpZ8pUVCe9xpSQ7O12z bnk8a8UjXadQdI9ceL8c WDkhkUL2R

Kiểm tra ổ đĩa home folder của U2 chỉ còn lại 2GB

1AYl5jNHj46ZIZBS4akILFkR0hTQTazyDmzYPqq75M2xxcoGpjLrAvJ4vNPbJ36ULJ823DuY1d0s5vDQn2fuZ8s 94oTKaiL8DTX25Mr9Q30Dru694 DUjUFT1ZAqz6tElKZ PCQ

II. Quản trị tài nguyên mạng – User profile

 • Định nghĩa: lưu trữ các thông tin của từng user
 • Các loại profile:
  • Default user profile: profile mẫu của tất cả user (folder ẩn → view hidden)
  • Local user profile: lần đầu tiên user logon vào PC sẽ sử dụng Default user profile, sau đó log of sẽ tạo ra local user profile. Kể từ lần logon thứ 2 trở đi user sẽ sử dụng local user profile này
  • Roaming profile
   • Profile di chuyển theo user. User tự do thay đổi profile của mình
   • Profile được lưu trữ trên server
  • Mô hình 3 máy tính gồm 2 client và 1 AD
   • Trên máy AD: có thư mục C:\profile chứ thư mục u1, u2
   • Chậm về hiệu năng vì vậy microsoft khuyến cáo hạn chế dùng

Cách thực hiện

 • Bước 1: tạo folder profile
  • Permission: user / full
  • Share everyone / full
 • Bước 2: tạo roaming profile
  • Start run → dsa.msc → user property → tab profile → profile path
 • Folder redirection:
  • Lý do: roaming profile toàn bộ sẽ di chuyển theo user → hệ thống sẽ làm việc chậm
  • Folder redirection: chỉ 1 số thông tin trong profile di chuyển theo user → hệ thống sẽ làm việc nhanh hơn
  • Mô hình
   • HN (OU)
    • U1
    • U2
  • Start run → gpmc.msc → HN → create policy → user configure → window security → folder redirection.
   • Tạo trước thư mục c:\abc
    • Permission: user \ full
    • Share: everyone \ full
  • Setting:
   • Basic: thư mục mọi người vào cùng 1 chỗ
   • Advance: chỉ định location cho những group user khác nhau

Hình ảnh minh họa các bước thực hiện

hILgZ NAdAsY0HD5cQ6xOVEqsITinTHYIgUUrHmPq5SFTkKuDIQy 7vtZShhVpIsenN1UaoDFpB7hnUwidW gc86yZh y96Gc
tXCWQxPiYsnkqkESWW2gqWY8F2 ZYcVem Vd2CClrya 1NlV7rJiaB4psErWYjXkbiTip1C5CJRZDoU NDPCXzITuW1nVqjFqOZJI
kwJDqqrVI8Gu3V7U xT2XvVSFPe1c4wKXlaIppjwwBXiUUrCCB0V9JcwFIrM4h6Km35V kZuwhk8YTHe1gPbsTwD4MuOZrfUQBDeKb4FT8By2ROA9j CzFkHtcgGaa2Qnt8HjzHj
Quản trị tài nguyên mạng - User profile
L AHYgf JlFnhvKdmaP5d8F4XHBeDR3sU 6RQC63XNDcOTM8ec1JzwJZYoeg
jpkvFnNyOoxP38nq98qYwSfkvlx8HlBGWaZVvAGkCQAb3Lxzn uvLlXNedjZIUdGs3wsZWTJ1A6qal7 WC9 yDaZQjIyQDKq1o731jO1yAcf3w2vJpw99CVP2mn ZtCDmTR mDwg
Quản trị tài nguyên mạng - User profile 1
acCGr3p2fda2 jMOv0dd8bYW2gOHy0l QQnbSzjKXidGHzD3c8ctwE5wmh6PnZAHt19jDqtLQeiSrPZJeEEZfpD5AebP XAayOTY7cNdpt fIlPxefVS6 6B8 mqg1FR oaWP6QE
1w6pNreCbpfI0RsWL8wZeh34V4MFToQSdtfqb Y8X7Lsg2LtGojx TaW DhOanf7veFcA87JdQuJ 8h6zzIIIYepuhIUsfHynHwOOJz
Quản trị tài nguyên mạng - User profile 2
PijMXVNz 8IAXVpbqPplPIESwc7xCLSoXqlT0GUC2af2Tg3wzbLD66iUoMn lF8I53 0LSt FxzeUZMGHmNHwPy uZj tG6JsT

Kiểm tra profile trên user khi đăng nhập mới

IFm94y9AL9Vu45YZ e0HEnT8 rJFZdd95p9X gH9A aVhiWoohpKBR0AQiKbW1Yqa9UF8EGxvsVGYerb xT Xyjn2GzNg5zfnSky0cCisJtFTs8a hbfuHKYJRUtHUM9ywYaBtR
iy47wltXDdGRsey9BzrM08sZ43r2MVg6P 4Dl9XZCOoPQc6F7j6IFS ZQ2RSuoHTg jVB0Myh28Dx5

Cấu hình Folder Redirection

Tạo OU HN

FF 3l

Tạo policy cho OU Hà nội

Quản trị tài nguyên mạng - Folder Redirection
f X6H9whrPk0TPU1MaItYYxBOfDlLvzZJZzF0zo1569tmkJOKRAic d8wlfdxl IV1Lj6z9CuTSHFek53I2P0wvA43ai09TZI2VS0lQ1H9TORDmBW2xjAz oqfQINR5PonvJZTji
Quản trị tài nguyên mạng - Folder Redirection 1

Tìm đến mục Folder Redirection

WuwGndJZSMbhs7KbCoaUYdUMK k 4AYkYj0L3Q mX7crvJ8Wr8pYwJS64XgD9qY31mS2JeKUFuWmPzjrpdLCqWPcxr yqzWKlgzXVdUQl8AVJFEUCn59Omh2Woir7VYanuz34DTa

Quên chưa tạo thư mục chứa Folder Profile

nTfJO2rptrVfleq6o 9cA8WUX CUiEepfKarNrOuqlZRiMhlkNBCoRs6Qfnmy9z53UnpAwQnVbhfb3lzn4sPjeRjA4tIjEC42IqUIJGhofTiabOvBq gL1s1S56IUZ9fk2nHtAQo
xyY4skb StkOunNPRyQSEt3FwcJYjk22VW CUNSNIw4FmvkP2
Hxit1N5YbYw5iaRlx3hSxDo5 slAdxgZMqwrxuMVdHboUNqyr1 YVzFW6jH e uds2FbIVIPeQ

Quay trở lại group policy nhé.

Quản trị tài nguyên mạng - Folder Redirection 2

Chỉ lưu profile của document thôi

idPAxOJA4gzhc3LCdBUay0mREnY0lakPW TXEJFQpWPONXr tXc3MZ 25mlyjgulVRsrxYca1zyqEktE2iOGzoHpNS89 0H9KXZ6Qncr0b4sZgd2DFZ zzY nUOeWq0zXgwuWcy
Quản trị tài nguyên mạng - Folder Redirection 3
8BETz96z98t4uykGnxNgDMvesGBjUvkcPawrAivT2yd42joTnqlaPGJjQEU2EcUk43G1PA8WtiF8DxiiC0fh yXc2ChjSJG4DLT1j5uhL1Ie09BB6VzxZSdPOd11KQ wcrIU rDz
dE9 oObpeHGdA1bkczbxqE UOqihkWx87KMhq61DHP4RUYVtkeCjf9zljeilmvhCfRgbvdQ9lSp0aG7CUhDox Q8sP5K5Z7W2 cW91adV

Và thư mục download

Quản trị tài nguyên mạng - Folder Redirection 4

Làm xong thì log off và log on kiểm tra

p5yuv1ssOV tPxr8Gz2y1 IK1yuFThpUph4aXewecBKv6rg wDn9 JmSRRmSbniKf3aDQIs42U0MQh82LN0QAFUmSutEIuEbNmpvs4WPYn0pM1pMB2g0j3i7dHua7Pp2X9 x oPH

Ok, thế là bạn đã có kiến thức về quản trị tài nguyên mạng – Home Folder, User Profile trên windows server 2012 rồi. Ở bài tiếp theo bạn sẽ học tiếp về cách tạo script – những đoạn mã tự chạy khi đăng nhập hoặc đăng xuất. Hẹn gặp lại các bạn nhé.

LỜI KẾT

[Học vui mỗi ngày – Chuyên mục học MCSA online] là tổng hợp những kiến thức hay từ khóa học MCSA 2012. Đây là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server.. Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến đóng ghóp cho bài viết đừng ngại đặt câu hỏi cho Vũ i Tờ ‘s Blog bằng cách để lại comment bên dưới nha. Cám ơn các bạn rất nhiều !!!

Bài cùng chuyên mục:

Quảng cáo đặt ở đây
Tôi là vũ i tờ 84 Articles
Phần lớn kiến thức mà tôi có được đều đến từ Internet. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ nếu chúng ta biết khai thác. "Vũ i Tờ 's blog" đơn giản chỉ là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, con người và cuộc sống.

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*