Bài 09: MCSA 2012 – quản trị tài nguyên mạng P2 – Tạo Script khi đăng nhập

Tự học MCSA

Ở phần một bài “MCSA 2012 – quản trị tài nguyên mạng – Home Folder, User Profile, Script”. Chúng ta đã biết Home Foler, User profile là gì. Bài này chúng ta sẽ đến với phần cuối khi quản quản trị tài nguyên mạng P2 – Tạo Script. Đây là các đoạn mã tự chạy khi User logon vào window

Trước khi bắt đầu bài học này, Hãy cùng Vũ i tờ’s Blog ôn lại các bài học trước để củng cố kiến thức nhé:

Bây giờ, bạn hãy cùng với Vũ i Tờ 's blog tìm hiểu nội dung trong bài viết nhé!

Quản trị tài nguyên mạng P2Script

Định nghĩa

  • Là 1 đoạn code để yêu cầu user thực thi 1 số công việc nào đó

Computer configuration:

  • Startup script: thực thi script khi khởi động máy
  • Shutdown script: thực thi script khi shutdown máy

User configuration:

  • Logon script: thực thi khi logon
  • Logoff script: thực thi khi logoff

Script chỉ chạy file thực thi, không qua quá trình biên dịch nên chỉ hỗ trợ 3 dạng file: .bat; .cmd; .vbs

Vũ i Tờ’s Blog

Tạo file .bat

  • Net use M: \\192.168.14.9 \a
  • Net use L: \\192.168.14.9 \b
  • Net use N: \\192.168.14.9 \c

Hình ảnh thực tế khi tạo file script

Tạo ra 3 thư mục a,b,c trên ổ C để cho phép user map ổ đĩa khi logon

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là C5VUzjVhSAuLPz3fUZ3_oQ58T6aT31z55LkpIaAUiRYJ9clKlBD_7i2bRDWSC_n4U4Fg32NrnEWJN0Tx5-zHHKLIsvyLUrgM8v7LZJh68ff7Hc5vgevF0Eg0N_54WKjIpU3-u72V
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là sN3oVqTFNcStCMvqpithzqzHbjIdL6BBCGKqsxQhlB9vMzeLN_V8wMb7aMSLTJJYH0BIfvLkZ_3zSA6bkDOse2038uUqJ_DafP7eJEL0K9RqFkWrrDmi-Mbjeav-X2WiOSJ0E5ux
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là DfAlcTmhcX2UEdklKmkJH8PC2AfLosXtbVl3YBdoOFY9kAsIqefOAJ-oHwjU4WKlH_jZzI_lJ_Xq6DubmROjXaDhq2LebaeTlWKoYjHlbsyYIf8iFLD0mMbFWs0ZHkeH4Zrbn17e
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 80V2Decp3dkHB9hLONof7cVk_YNFpHpy2afy2Wi6ULPte1bYIO7ZDceQbviLSfcvKf6ZQ26MlZHrLfjOcLl6wvNde0LV5hvkuLyhXeV3kG8goH9AQdGkwifx87yhg3UJSzJIbBns
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là -7kk1AbYr6mr_SU5EHLGue88FvhzhLb54APeP065w7s-VvYQFHCSBuWnhzOAt7kuv_SRj7fNQpUGR7C18IYYnjegwLD15HetZ11_v1cO_y75do9PjB0bkPxAJr3Po5Zb3pXEN3zG

Policy sẽ thực thi scrip khi logon

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Pqb4FmVkZ_LTrY36dIlO4u2CvyGa6KLNZ4bhH1Z4ZELzYn-OLs6UNYxD7AcOJXc-PnMtJVddcFJCWnMvy07M_GAimMBNIFCh4mgciAckvheTuirwJXHA-Ri0hU-EUdecZhuoieXK
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là wj_oL1Nc8kZ-BOCCASnWkbCZ7gAnWXnWdSiAD5YmT1mhnfXNTbD-Eq0REbH_wLYGE8WDYMB6Nq0pYg9IXhFrkkM-qluGx6hIvBXvCacldkEWyIkWuVNC-SY1JTz47izezxErI_Ra
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là TnT-oUfRkF7sFFp08UEDc356uM-y8CoQAPqZFwBBoI3t_9XrRoxwizp4WgEEDYC12T_fPuvAuI_0zERJNrVuUTD9O-wm6cL0AOwg8KoDHGGUGo95q-VttmI7YLMd-r-NmUpw--EU

Mở notepad ra tạo 1 file với vài dòng đơn giản sử dụng net use

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là hmr70MU-H2BTNyV7RDTPOPHKPEUOk6gody9LMcZwvAHeOYTH4i-Zp8zotRsd49co75hGxVrjqyFZWVcGlvDcoHdGY5UCjN2Cdju7AuvsdizvSF32476DOxFwtYWxYqmJyvVdbrp2
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là f6WkZFIMxGQ0S5L6zZe9nMWFDWO1buzSTty7jgAkyXw13iPCivSWMYTM-FWnlXx-n3om9gDufK9UGYvVE5le2jrQAzSE8TtkH6fm7qSljU8mQoW9E0cRjfsWfTAQiRoO-fdvp2Go

save file với đuôi .bat

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là t7A_46BaiC6squCUq2RuIXQggkDb87cMBCgFp5vVZ8I4iyhrLyHNuehgD4t6sMirJf8cQXlXy0vaE5GEXROP9r8lydNGUR0IyO7t2ZgPmVghhsAI_YfVW_OCcSh5Wn6W6S5SYJOW

Quay lại policy

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Re9LFDmjkL_GEkHnFqJH07RKX1OaBJ-LJchGYQ9ApkAbe7BiFwuWHfQvE-tzDT-M7dWw_PnNbcFw5mNFeNnjuiOY5QRIA6rGWNnKzuKe2ES4__Sxi6iQ4k2uXK3GbARb6CSKRILR
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là h5DqgW2P1zySs1BenaIHfEwOaALOxgr_sRrwtgvcu-w0j49697is4TUwgigA8xeGwEm6Z4Y8f3YmA2jHtvnimdJ3tpsKOf-wB-40uK1sRv_7CQqyFPyG0NZB915-tVKIHbdkna4w
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 0ow__iIstGhJzLoUmQJLGl0YQg2fXIPbGW0ILamSUUjl_M1GISwBXIlySVAAC829oiLwJDXSorUnxJoPsO9F7SR5zUvPvjdp9_9ZFEYPRvwA1b3LR9sjKBL2agzWUo-m67wqW3kl

Tạo đoạn scipt hiện chữ tạm biệt khi log out

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là qsCXeweNO9jUtdJIii8naDpTy6_Dx2xeTVB_lkpVi5kYSpSXzLc418Y9UcTq93bUxJEXub591yOJb009oiwjff9Ez324PSHimDtuS-EI4qOFeEQCIqeIUavwTfEXsrMe88k8BwxO
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 6_TDnSJAOJQE9Z-7fvL61fUKdEGLZRf69GNkZvahnvC3se0QlbcTVJ_dBFcQgQ1vt1xFLjoe3AmeWrqwGbFsnZkSo9fVBJ1OMl_xWdDfIYaym1j8yVGQFREaVLtiWVaIRBorbr1T
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là XXvbllJPGMiaWBEgfkZVH9uFDEHUqqG8DhI08babxy8baZMpbhBjjU55dPYEcMHinBdPsEHzzmLZlUY-TzKNN5zJbaFlJb76eLTS-3HHiP6HU7PGMKc4ekamTx2RQ9TLXpIA3bXa
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 4YzQFcK-QFkvWR44z10pX8IOO9iZ0o7US5dQsG5tyItPzEMFpHU4aOPq7507u71M2xbNnyGgB25eYnMosdSMFfWOR6dqj-eCMLPRape7e_fDWeQl-5dV42FddIdXaAaiYJN5QTLH
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là rjeOGQv-iIU_Qve7qC2s8W4C-7jZ7kpRbn2U0CkeCmXievjM0ttFcxmY-0ratYeqQ3cDWFLPwe2joh0WkEAZ89OD6dxKFKrzW7rV3zq6GLr9i9YwlHAvKvuw9LWM1kuXobNIVHgA
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1iXL1-F0xstO7fKRiiAzZGV9n6jYo5agc_5MSaikftFq3liCDNNLXPU7HSq7gg4QwKMSiGLbS6b07Hjp2EY7lPcyhgClkRM8Ss60bUEnYboJcY9dAY1SWYghlrp0-GZ0Opeyr4tZ
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là OAlbB7b-LC4oMVYoxdtsmy3IPg-0QMU7j5a63-AExTT41tpV5oDIUSqmd5Yc4BSp0fsgrYlPjCKzJJzaoedMqMqZkdPIQpMBfGM4azV9czIi5xbmhPxOXkTykZjbVDcxBhhZqUfo
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là k8QAT56JsOemk84_mA21UHZll4OGZchlGzT9aXTxhKiUVTUFg7zDrlcQRFrqnRaBiKgIbGl1qYxVvcnlaMAmfBJgE_WDWhTY31nZbRWfxEvvPgZy5TOevz9i7EaAdyZtjlwY2br-

Tiến hành đăng nhập vào user trong OU hà nội để test

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là CRyT1Ccbvi9JEwBz3j50sl0rBpTZZH0fMywX_X40zR0RXZqBPbGTsv2smnEL0_2XGAQ71-b1I9b34k5HfxZDsacZDi0y_bndmz0AP1TVygO5jmj8oh5WUW0zpD7i3P4Ytsj_aWOf

Ok, vậy là bạn đã biết cách để quản trị tài nguyên mạng P2 – Tạo Script trên nền tảng window server 2012 rồi. Cũng đơn giản mà phải không nào. Có thắc mắc hay ghóp ý gì, các bạn để lại comment bên dưới nhé. Cám ơn và hẹn gặp lại

LỜI KẾT

[Học vui mỗi ngày – Chuyên mục học MCSA online] là tổng hợp những kiến thức hay từ khóa học MCSA 2012. Đây là chương trình đào tạo quản trị viên hệ thống dựa trên nền tảng Hệ Điều Hành máy chủ mới nhất của Microsoft – Windows Server.. Nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến đóng ghóp cho bài viết đừng ngại đặt câu hỏi cho Vũ i Tờ ‘s Blog bằng cách để lại comment bên dưới nha. Cám ơn các bạn rất nhiều !!!

Bài cùng chuyên mục:

Quảng cáo đặt ở đây
Tôi là vũ i tờ 84 Articles
Phần lớn kiến thức mà tôi có được đều đến từ Internet. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ nếu chúng ta biết khai thác. "Vũ i Tờ 's blog" đơn giản chỉ là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, con người và cuộc sống.

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*