Các hàm cơ bản của WordPress cho người mới bắt đầu

Trong bài này mình sẽ giúp các bạn sử dụng và hiểu các hàm cơ bản của WordPress một cách đơn giản nhất.

Xem thêm: cách sửa lỗi Full Disk 100% trên window 10

Hàm áp dụng trên toàn trang web

1<?php bloginfo( $keyname ); ?>

Đây là hàm lấy ra thông tin của trang web, trong đó $keyname chính là từ khóa chính giúp Bạn hiển thị ra thông tin mà bạn muốn

 • ‘name’ : Hiển thị tên của trang web
 • ‘siteurl’ : Hiển thị địa chỉ trang chủ URL Website
 • ‘description’ : Hiển thị mô tả của trang web
 • ‘wpurl’ : Hiển thị địa chỉ url của trang web được thiết lập url từ bảng wp_options của Database
 • ‘url’ : Hiển thị địa chỉ của trang Web
 • ‘admin_email’ : Hiển thị Email quản trị được thiết lập trong Cài đặt > Cài đặt chung
 • ‘charset’ : Hiển thị kiểu Charset Encoding của website ví dụ “UTF-8”
 • ‘version’ : Hiển thị phiên bản WordPress hiện tại đang sử dụng
 • ‘html_type’ : Hiển thị kiểu Content Type của WordPress mặc định là “text/html”
 • ‘language’ : Hiển thị ngôn ngữ site đang sử dụng
 • ‘stylesheet_url’ : Hiển thị địa chỉ đến file style.css
 • ‘stylesheet_directory’ : Hiển thị link đến thư mục Theme hiện tại
 • ‘rss_url’ : Hiển thị địa chỉ RSS 0.92 feed
 • ‘rss2_url’ : Hiển thị the RSS 2.0 feed

Ví Dụ 1

Bạn muốn hiển thị tên của Trang web của mình bạn có thể sử dụng hàm này :

1<?php bloginfo('name'); ?>


Tương tự như vậy bạn có thể thay tất cả các từ khóa ở danh sách bên trên để lấy ra thông tin cần thiết khi làm website WordPress.

Hàm Áp dụng trong vòng lặp của Query Post WordPress hoặc trang chi tiết bài viết (Single Post – single.php)

Hiển thị ID của bài viết

1<?php the_ID(); ?>

Hiển thị ra tên của bài viết

1<?php the_title() ;?>

Hiển thị Link bài viết

1<?php the_permalink() ;?>

Hiển thị trích dẫn của bài viết

1<?php the_excerpt() ;?>

Hiển thị ngày tháng năm của bài viết, bạn cũng có thể thay đổi d/m/y thành d-m-y hoặc d-m-y h:m

1<?php the_time("d/m/y") ;?>

Hiển thị tác giả của bài viết

1<?php the_author_posts_link(); ?>

Ví Dụ 2

Bạn có 1 vòng lặp lấy ra tên và link các bài viết:

1<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
2 <a href=”<?php the_permalink() ;?>”> <?php the_title() ;?></a>
3 <?php endwhile ; wp_reset_query() ;?>

Trong đó : while have_posts() : the_post() là Query Post hỗ trợ lấy ra danh sách bài viết (Vòng lặp While mình sẽ nói kỹ hơn ở bài viết tiếp theo trong WordPress cơ bản), the_permalink() lấy link bài, the_title() lấy tên bài.

Hàm Áp dụng trong trang danh mục WordPress (category.php)

Hiển thị ID của danh mục hiện tại.

1<?php echo get_queried_object_id(); ?>

Hiển thị tên của danh mục hiện tại.

1<?php single_cat_title('') ?>

Hiển thị Link của danh mục hiện tại.

1<?php get_category_link( get_cat_ID(single_cat_title('',false) ) ); ?>

Các hàm hỗ trợ lấy danh sách

Hiển thị danh sách tác giả của Website.

1<?php wp_list_authors(); ?>

Hiển thị danh sách danh mục có trong Website.

1<?php wp_list_categories(); ?>

Hiển thị danh sách các bình luận trong bài viết.

1<?php wp_list_comments(); ?>

Hiển thị danh sách các Pages.

1<?php wp_list_pages(); ?>

Trên đây là các các hàm cơ bản của WordPress mình tổng hợp lại vì nó thường được dùng khi bạn bắt đầu xây dựng 1 Theme WordPress.

Xem thêm: Cách cài đặt tài khoản Gmail lên Microsoft Outlook

Chúc các bạn thành công !!!

Quảng cáo đặt ở đây
Tôi là vũ i tờ 84 Articles
Phần lớn kiến thức mà tôi có được đều đến từ Internet. Đây là một nguồn tài nguyên khổng lồ nếu chúng ta biết khai thác. "Vũ i Tờ 's blog" đơn giản chỉ là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, con người và cuộc sống.

Bạn sẽ là người bình luận đầu tiên

Để lại bình luận

(Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật, không hiện ra)


*